Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Όπως και στην Ελλάδα!!!Stages intensifs d'anglais gratuits pour les lycéens pendant les vacances scolaires

Des stages intensifs d’anglais sont proposés gratuitement aux lycéens pendant les vacances scolaires. Ils leur permettent de renforcer la pratique orale de l'anglais. Maîtriser cette langue favorise l'accès aux filières de réussite et constitue un atout sur le marché du travail. C'est un axe fort de la réforme du lycée.

Les stages intensifs d’anglais sont proposés gratuitement aux lycéens volontaires des voies générale, technologique et professionnelle. Ces stages concernent tous les élèves de la seconde à la terminale.

Ces stages mis en place en 2008 s'inscrivent dans le dispositif général d'accompagnement personnalisé des élèves. La maîtrise de la langue anglaise, pratiquée par 97 % des lycéens, est aussi un axe fort de la réforme du lycée. Cela permet aux élèves d'accroître leurs chances d'intégrer des filières de réussite et constitue un atout majeur dans la recherche et l'exercice d'un emploi.

Les stages se déroulent pendant les vacances scolaires sur une semaine, à raison de trois heures par jour. Ils ont lieu pendant les vacances d'hiver, de printemps et d'été (au début du mois de juillet et à la fin du mois d'août).
Les élèves peuvent être accueillis dans leur lycée ou dans un établissement à proximité.Όπως και στην Ελλάδα!!!Δωρεάν εντατικά μαθήματα αγγλικής γλώσσας για μαθητές λυκείων, κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας, όταν στην χώρα μας το αντίστοιχο Υπουργείο απαγορεύει στους μαθητές να επιλέγουν τη δεύτερη ξένη γλώσσα που θα επιθυμούσαν να διδαχθούν στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Τα μαθήματα αυτά που εισήχθησαν το 2008 αντανακλούν το γενικό σχέδιο τωνεξατομικευμένων μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα, που διδάσκεται το 97% των μαθητών του γυμνασίου, είναι επίσης μια σημαντική εστίαση της πραγματικής μεταρρύθμισης σχολείου .Αυτό επιτρέπει στους μαθητές να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για πορεία προς τα μονοπάτια της επιτυχίας και αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την εύρεση και εκμετάλλευση εργασίας. Ο στόχος αυτού του σχολικού έτους είναι ότι όλοι οι μαθητές που επιθυμούν, να μπορούν να παρακολουθήσουν ένα εντατικό κύκλο μαθημάτων Αγγλικής γλώσσας στο σχολείο τους ή σε μια σχολική μονάδα κοντά στο σπίτι τους. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους μαθητές κατά τον τρίτο χρόνο της μεταρρύθμισης του σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου