Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

Αναπληρωτές β' ξένης γλώσσας. Νέος σύνδεσμος

French second most commonly studied foreign language in primary and lower secondary level…
In 2009, at primary and lower secondary level, English was the most commonly studied language, with shares as high as 100% in Malta, 99% in Spain and Italy and 98% in Austria. French was the most commonly studied foreign language in Belgium, Ireland and the United Kingdom, while in Luxembourg it was German. There was more diversity in the second most commonly studied language with French and German recorded in seven Member States each, Russian in four, Spanish in three, Italian in two and Dutch and Swedish in one each.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-26092011-AP/EN/3-26092011-AP-EN.PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου