Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Στην Ελλάδα -30% στους μισθούς. En France le Smic : + 1,6 % au 1er janvier 2011.

Le Salaire minimum de croissance (Smic) sera revalorisé de 1,6 % à compter du 1er janvier 2011.
Le nouveau montant horaire brut sera fixé à 9 euros (contre 8,86 euros actuellement). Pour un salarié dont la durée du travail est la durée légale hebdomadaire (35 heures), le salaire mensuel minimum, fixé jusqu’au 31 décembre 2010 à 1 343,77 euros, passera au 1er janvier 2011 à 1 365 euros brut par mois.
Le Smic correspond à un salaire horaire en dessous duquel, légalement, aucun salarié ne doit être payé.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου