Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2009

ΑΥΤΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ "ΣΕΡΡΕΣ - ΦΟΣ"
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

Άρθρο 1°:Ιδρύεται σωματείο στις Σέρρες που θα 'χει την επωνυμία ΈΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΙΑ ΣΕΡΡΕΣ - ΦΟΣ, με έδρα την πόλη των Σερρών.
Άρθρο 2°:Σκοποί του Συλλόγου είναι:
Α) Η διεύρυνση και σύσφιξη των σχέσεων των ήδη αδελφοποιημένων πόλεων της Ελλάδας και της Γαλλίας, ΣΕΡΡΕΣ -FΟSSΕS,στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β)Ανταλλαγή πολιτιστικών εκδηλώσεων για την γνωριμία των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων των δύο λαών Γ)Διάδοση της Ελληνικής γλώσσας και του
Ελληνικού Πολιτισμού.
Δ)
Γνωστοποίηση και ευαισθητοποίηση των συγχρόνων προβλημάτων. Η ποιοτική αναβάθμιση τον χαρακτήρα του ατόμου, με την ανάπτυξη των αισθημάτων ευθύνης, φιλαλληλίας, αλληλεγγύης και ανιδιοτελούς προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, με βάση την αγάπη προς το συνάνθρωπο και την προάσπιση και εδραίωση της ειρήνης στον κόσμο.
Οι ανωτέρω σκοποί θα επιτευχθούν με: α)διαλέξεις, συνεστιάσεις, παραδοσιακούς
χορούς, εκθέσεις ζωγραφικής, βιβλίου, φωτογραφίας, προβολές κινηματογραφικών
ταινιών, θεατρικές παραστάσεις και εκδρομές, β) έκδοση περιοδικού ή εφημερίδας,
γ) την συνεργασία μας με τον ήδη υπάρχοντα σύλλογο "FΟSSΕS - SΕRRΕS"
(ΦΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ),που εδρεύει στην πόλη FΟSSΕS της Γαλλίας που έχει τον ίδιο
σκοπό, δ) (συμμετοχή στις εκδηλώσεις άλλων πολιτιστικών φορέων της περιοχής
και συνεργασία με άλλους Συλλόγους και επιτροπές.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 3°:Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί με την συμμετοχή του να συμβάλλει στην πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών.
Δικαίωμα ψήφου και εκλογής στα όργανα του Συλλόγου, έχουν όσοι εγγράφηκαν στο Σύλλογο τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ των εκλογών. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για την πρώτη, μετά την έγκριση του καταστατικού, εκλογή. Η οφειλή συνδρομών αναστέλλει τη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες, καθώς και το δικαίωμα εκλογής.
Άρθρο 4°:Κάθε μέλος του Σωματείου υποχρεούται να καταβάλλει για την
εγγραφή του, εφάπαξ δικαίωμα εκ δραχμών 5000.Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί
να αυξηθεί το παραπάνω ποσό του εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής, όπως και να
επιβληθούν έκτακτες εισφορές.
Άρθρο 5°: Κάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται να συμμετέχει στις εν γένει
εκδηλώσεις αυτού. Τα μέλη δικαιούνται οποτεδήποτε να αποχωρήσουν από το
Σύλλογο, αφού πρώτα το γνωστοποιήσουν εγγράφως προς στο Δ.Σ.
Άρθρο 6°:Πόροι του Συλλόγου είναι:
Οι συνδρομές των μελών, το δικαίωμα εγγραφής, τυχόν έκτακτες εισφορές που θα επιβάλλει η Γενική Συνέλευση, δωρεές, ενισχύσεις του Κράτους, του Δήμου, άλλων νομικών προσώπων και γενικά τρίτων και έσοδα από εκδηλώσεις ή εράνους, που περιέρχονται νόμιμα στο ταμείο του Συλλόγου.
Άρθρο 7°:Στη Γενική Συνέλευση των μελών το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου υποβάλλει προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επόμενης
διαχειριστικής περιόδου, καθώς και απολογισμό του έτους που πέρασε.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8°:Κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση. Συγκροτείται από τα τακτικά του μέλη, εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα απέναντι στο Σύλλογο.
Άρθρο 9°: Η τακτική Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. συνέρχεται μία φορά το χρόνο. Η Γ.Σ. συνέρχεται έκτακτα, αν παρουσιαστεί ανάγκη ή αν ζητήσει τη σύγκληση της το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συλλόγου, πάντοτε όμως με την προηγούμενη πρόσκληση του Δ.Σ. του Συλλόγου. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη πριν από 15 μέρες και αναγράφει τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα για συζήτηση. Θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση μπορούν να συζητηθούν ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. .
Άρθρο 10°: Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, αν παραβρίσκονται οι μισοί συν ένας από το συνολικό αριθμό των μελών του Συλλόγου, που είναι οικονομικά τακτοποιημένο. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη Συνέλευση, αυτή συνέρχεται μετά από 3 μέρες την ίδια μέρα και ώρα και στον ίδιο τόπο, θεωρείται δε ότι βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη κι αν παραβρεθούν .
Άρθρο 11°: Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παραβρισκόμενων μελών με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο:
1.Για μομφή ενάντια στα όργανα της Διοίκησης, που αφορά Διοικητικά και Οικονομικά θέματα του Συλλόγου.
2.Για την άρση της ευθύνης της Διοίκησης σε θέματα που αφορούν τον ισολογισμό και τα οικονομικά του Συλλόγου.
3.Για διαγραφή μελών του Συλλόγου.
4.Για εκλογή μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5.Για κάθε άλλο σοβαρό θέμα του Συλλόγου, ύστερα από ειδική εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.
ό. Για κάθε άλλο θέμα η απόφαση λαμβάνεται με ανάταση του χεριού.
Άρθρο 12°: Στις Γ.Σ. προεδρεύει αυτός που εκλέγεται απ' αυτή και αν αυτός εμποδίζεται ,ο αναπληρωτής του, που εκλέχθηκε επίσης. Επίσης εκλέγεται Γραμματέας και πρακτικογράφος. Κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγεται και Εφορευτική Επιτροπή από 3 μέλη, που δεν είναι υποψήφιοι για εκλογή σαν μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εποπτεύουν τον τρόπο ψηφοφορίας, μαζεύουν και καταμετρούν τα ψηφοδέλτια, τα μονογραφούν και αναγγέλλουν τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών, καταχωρώντας τα στο Βιβλίο Πρακτικών των Γ.Σ. του Συλλόγου.
Άρθρο 13°: Κατά την τακτική ετήσια Γ.Σ. υποβάλλεται για έγκριση η λογοδοσία και η οικονομική διαχείριση από το Δ.Σ., διαβάζεται η έγκριση της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τον Πρόεδρο της, εγκρίνεται ο προϋπολογισμός που αρχίζει από την πρώτη Γενάρη κάθε χρόνου.
Άρθρο 14°: Η Γ.Σ. σαν κυρίαρχο όργανο αποφασίζει για τις υποθέσεις του Συλλόγου και ασκεί ανώτατη εποπτεία σ' αυτές. Ειδικότερα έχει δικαιοδοσία:
1.Να επιβλέπει όλες τις εργασίες του Συλλόγου και κύρια να ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και των οργάνων γενικά του Συλλόγου.
2.Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του ισολογισμού για χρησιμοποίηση των εσόδων ή για την κάλυψη των ζημιών και για απαλλαγή του Δ.Σ. από τις ευθύνες για τις εργασίες του.
3. Να αποφασίζει για όλα τα παραπάνω που υποβάλλονται ενάντια στα όργανα της Διοίκησης του.
4.Να αποφασίζει την επιδίωξη αξιώσεων κατά των μελών του Δ.Σ. και γενικότερα
των οργάνων της Διοίκησης και να εκλέγει πληρεξούσιους για την πιθανή
διεξαγωγή ενεργειών εναντίον τους.
5.Να εκλέγει το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή και να απαλλάσσει αυτά ή τα
μέλη τους από τα καθήκοντα τους.
ό. Να τροποποιεί καινά συμπληρώνει το Καταστατικό.
7.Να αποφασίζει για προσφυγές εγγραφής ή διαγραφής μελών.
8.Να ανακηρύσσει μέλη σαν Επίτιμα του Συλλόγου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15°: Το Δ.Σ. εκλέγεται απευθείας από τη Γ.Σ. Θεωρούνται πως πέτυχαν οι υποψήφιοι ,που συγκέντρωσαν τους περισσότερους ψήφους. Σε ισοψηφία εκλέγεται αυτός που πετυχαίνει σε κλήρωση.
Άρθρο 16°: Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τη Γ.Σ. Τα υποψήφια για τη Διοίκηση μέλη πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι και την ημέρα της εκλογής. Καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων κατ' αλφαβητική σειρά, Η Γ.Σ. εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή, που διεξάγει ύστερα από μυστική ψηφοφορία την εκλογή των μελών του Δ.Σ. Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών καταχωρούνται στο πρακτικό κατά τη σειρά επιτυχίας των υποψηφίων.
Άρθρο 17°: Το Δ.Σ. που εκλέχθηκε συγκαλείται σε δύο μέρες το ανώτερο, από την εκλογή του από το σύμβουλο που πλειοψήφησε και καταρτίζεται σε σώμα, οπότε εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας.
Άρθρο 18°: Μέλη του Δ.Σ. που παραιτήθηκαν ή πέθαναν, αναπληρώνονται μέχρι τρεις από τους αναπληρωματικούς κατά σειρά επιτυχίας, εκτός από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, για τους οποίους συγκαλείται το Δ.Σ. και εκλέγονται νέοι από τα μέλη του σ' ένα μήνα από την παραίτηση ή το θάνατο τους.
Άρθρο 19°: Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν δύο φορές το χρόνο, έκτακτα δε, αν παρουσιαστεί ανάγκη ή αν το ζητήσουν γραπτά 3 μέλη του, που ορίζουν και τα θέματα για συζήτηση, πάντοτε όμως ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, που κοινοποιείται πριν από 5 μέρες στα μέλη και που περιλαμβάνει τα θέματα για συζήτηση. Ο Πρόεδρος υποχρεώνεται μέσα σε 10 μέρες από την επίδοση της
αίτησης στο γραφείο του Συλλόγου να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση το
Δ.Σ. Οι αποφάσεις παίρνονται πάντα κατά πλειοψηφία του μισού συν ένα των
παρόντων μελών. Σε ισοψηφία νικά η ψήφος του Προέδρου. Θέματα που δεν
περιλαμβάνονται στην πρόσκληση μπορούν να συζητηθούν με απόφαση του Δ.Σ.
Στην αρχή κάθε συνεδρίασης διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της
προηγούμενης συνεδρίασης.
Άρθρο 20°: Το Δ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα 4 από τα μέλη του. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται ότι παραιτήθηκε κι αντικαθίσταται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. με τον άμεσα επιλαχόντα αναπληρωματικό.
Άρθρο 21°: Το Δ.Σ. αποφασίζει σε θέματα, που εισάγονται από τον Πρόεδρο και αφορούν:
1.Τη λήψη μέτρων για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
2.Την εγγραφή ή διαγραφή των μελών του Συλλόγου.
3.Τον κανονισμό κάθε φορά του ποσού των συνδρομών των μελών.
4.Τη διενέργεια καταθέσεων και αναλήψεων χρημάτων από το Ταμιευτήριο και
τη διάθεση τους ανάλογα με τις υποχρεώσεις του Συλλόγου.
5.Την οργάνωση εκδηλώσεων, εκδρομών, διαλέξεων κλπ.
6. Κάθε θέμα που αφορά τα συμφέροντα του Συλλόγου.
7.Να διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου σύμφωνα με το
καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ.
8.Να ορίζει επιτροπές από τα μέλη του Συλλόγου.
9.Να φροντίζει για τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού.
10.Να λογοδοτεί με τον Πρόεδρο του στη Γ.Σ. για τα πεπραγμένα της Διοίκησης.
Άρθρο 22°: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ" εκπροσωπεί το Σύλλογο σ' όλες του τις σχέσεις και" στις Διοικητικές και Δικαστικές Αρχές, υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα του Συλλόγου, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. εισηγούμενος τα θέματα για συζήτηση, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ μεριμνά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δ.Σ. εισηγείται στο Δ.Σ. τη σύγκληση έκτακτων Γ.Σ. ελέγχει την κίνηση του ταμείου για κάθε μήνα και τους υπόλοιπους λογαριασμούς, υποβάλλοντας τους στην κρίση του Δ.Σ.
Τον Πρόεδρο αν απουσιάζει ή εμποδίζεται αναπληρώνει σ' όλα τα καθήκοντα του ο Αντιπρόεδρος.

Γενικός Γραμματέας

Άρθρο 23°:Ο Γενικός γραμματέας παραβρίσκεται σ' όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. του Συλλόγου, διεξάγει την αλληλογραφία του Δ.Σ. και της Γ.Σ., τηρεί αντίγραφο κάθε έγγραφου που εξέρχεται, το Αρχείο, τα Διοικητικά βιβλία για κάθε χρήση του Συλλόγου Βιβλίο Μητρώου των μελών, Βιβλίο υλικού, ευθύνεται για την κανονική λειτουργία του γραφείου, συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ., τα χρηματικά εντάλματα και τα προσυπογράφει με τον Πρόεδρο.
Αν απουσιάζει ή εμποδίζεται, τον αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους, που ορίζεται από το Δ.Σ.
Ταμίας
Άρθρο 24° :Ο Ταμίας του Συλλόγου τηρεί αναλυτικά βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών, καθώς και κάθε άλλο βιβλίο απαραίτητο για την διαχείριση, διενεργεί κάθε είσπραξη με διπλότυπα αποδείξεων υπογραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ., εκτελεί κάθε πληρωμή χρηματικού εντάλματος παίρνοντας σχετική απόδειξη εξοφλητική, κρατάει στα χέρια του ποσό που δεν ξεπερνάει τις 100.000 δραχμές, καταθέτει το υπόλοιπο στο Ταμιευτήριο ή σε Τράπεζα, για να αναλαμβάνει καταθέσεις μόνο ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. σε κάθε τακτική συνεδρίαση του πίνακα εσόδων και εξόδων, παρέχει στο Δ.Σ. και στην Ε.Ε. κάθε αναγκαία πληροφορία για την οικονομική κατάσταση ,φροντίζει για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του ισολογισμού, φυλάει το περιεχόμενο του ταμείου, καθώς και όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που αφορούν τη διαχείριση, υποβάλλει κάθε 6μηνο στο Δ.Σ. κατάσταση των μελών, που δεν εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο Σύλλογο. Τον ταμία, αν απουσιάζει ή εμποδίζεται αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό με απόφαση του.
Άρθρο 25° : Όλα τα βιβλία για χρήση του Συλλόγου μονογράφονται και σφραγίζονται κατά σελίδα και υπογράφονται στο τέλος από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 26°: Η Εξελεγκτική επιτροπή εκλέγεται από την Γ.Σ. μαζί με το Δ.Σ. με ανάλογη θητεία προς αυτό. Αυτή είναι τριμελής με ισάριθμους
αναπληρωματικούς, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις για την εκλογή των μελών
του Δ.Σ.
Άρθρο 27°Εξελεγκτική Επιτροπή διενεργεί, οποτεδήποτε έλεγχο της
ταμειακής και γενικά της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου. Σε περίπτωση
ανωμαλιών για τη διαχείριση γενικά υποβάλλει αμέσως έκθεση στη Γ.Σ. για τα
περαιτέρω. Συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση, που τη διαβάζει στην τακτική
Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. ο Πρόεδρος της.
Άρθρο 28°: Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκαλείται σε τρεις μέρες από την εκλογή της από το μέλος που πλειοψήφησε και καταρτίζεται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο της.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 29°: Κάθε μέλος του συλλόγου μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε ύστερα από έγγραφη δήλωση του προς το Δ.Σ. Υποχρεώνεται όμως να καταβάλλει τη συνδρομή του μέχρι τη λήξη του χρόνου στον οποίο παραιτήθηκε, χωρίς να δικαιούται να απολαμβάνει τα δικαιώματα μέλους, ούτε να αναλάβει τα ποσά που κατέθεσε στο Σύλλογο.
Άρθρο 30°: Ο Σύλλογος διαλύεται ,όταν τα τακτικά μέλη του ελαττωθούν σε αριθμό κάτω απ' αυτόν που απαιτεί ο νόμος, δηλαδή 20 μέλη, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί διαλύσεως του Συλλόγου, όπου και απαιτείται η παρουσία των μισών συν ένα ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου η περιουσία αυτού διατίθεται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ,υπέρ άλλου σωματείου με παρεμφερείς σκοπούς ή όπως αλλιώς κρίνει η Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 31°: Ο Σύλλογος έχει δίκη του σφραγίδα σε σχήμα κύκλου, και στη μέση απεικονίζονται δύο χέρια σφιχτά - ενωμένα και γύρω οι λέξεις
" ΈΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΙΑ ΣΕΡΡΕΣ - ΦΟΣ ".
Άρθρο 32°: Ο Σύλλογος διατηρεί:
1.Βιβλίο παρουσίας των μελών στις Γ.Σ.
2.Βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.
3.Βιβλίο Μητρώου των μελών.
4.Βιβλίο Πρωτοκόλλου των εγγράφων του Δ.Σ. που εισέρχονται και εξέρχονται.
5.Βιβλίο υλικού του Συλλόγου.
6.Ημερολόγιο Ταμείου.
7.Βιβλίο Πρακτικών και Αποφάσεων του Δ.Σ.
8.Κάθε άλλο Βιβλίο χρήσιμο για τη διεξαγωγή της υπηρεσίας του Συλλόγου.
Άρθρο 33ο: Κάθε ασάφεια των διατάξεων του Καταστατικού αυτού
διευκρινίζεται από την Γ.Σ. με απόφαση της.
Άρθρο 34°: Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιείται από την
Τροποποιητική Γ.Σ, με πρόταση του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου
281 και των σχετικών νόμων για τα σωματεία.
Άρθρο 35°: Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 35 άρθρα και εγκρίθηκε από
τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη.
Σέρρες / /2000

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

1.Αρτεμισία Χατζηιακώβου
2. Αθηνά Κερατίδου
3.Στέλλα Τακούδα
4. Ιωάννα Παπαδιονυσίου
5.Ζάνα Παλιάγκα
6.Κωνσταντίνα Πολύζου
7.Ευαγγελία Μαρκοπούλου
8.Ελένη Σίμογλου
9.Βασιλική Ευθυμιάδου
10.Ελένη Πασχαλιά
11.Αλεξάνδρα Νότα
12.Θεοδώρα Αριτζή
13.Ευθυμία Δεμερτζή
14.Μαρία Χατζηαντωνιου
15. Αναστάσιος Πατμανίδης
16.Φωτεινή Απταλίδου
17.Αργυρούλα Θεοδωρίδου
18.Ευδοξία Μήτσα
19.Βασιλική Σαχινίδου
20.Χρυσούλα Δράμπα
21.Αναστασία Κεφάλα
22.Μαρία Ταραβάνη
23.Δέσποινα Φαρμακίδου
24.Αθανάσιος Μασλαρινός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου